Pravidla členství

PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Tyto Pravidla členství se týkají těchto našich webových adres/stránek:
www.vlasteneckaklubovna.cz
www.spojujemeceskynarod.cz
www.ceskavlast.cz
www.kritikanekritika.cz
www.hankakubikova.cz
www.hankanenvictory.cz
www.nenvictory.cz

Členství

Členem spolku se může stát kterákoliv svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která má zájem účastnit se na činnostech projektu. Členství je nepřevoditelné na jinou osobu. Členství je podmíněno registrací na reálné jméno, nikoliv na pseudonymy a falešné identity. Členství vzniká dobrovolnou registrací na webových stránkách Vlastenecké klubovny. Členem spolku nemůže být osoba, která jedná v rozporu se zájmy projektu, v takovém případě bude osoba neprodleně vyloučena ze členství bez udání důvodu. Členství zaniká písemnou výpovědí člena odeslanou na e-mail: podpora@vlasteneckaklubovna.cz dnem doručení, úmrtím nebo vyloučením.

V rámci projektu se vede seznam členů. Za vedení seznamu odpovídá správce databáze. Seznam členů je neveřejný. Osobní údaje členů se neposkytují třetím osobám. Při zániku členství budou osobní údaje zálohovány po jeden rok, pak budou nevratně vymazány.

Členství je dobrovolné, zdarma a není nutností. Členové i nečlenové mohou dobrovolně přispět svou fyzickou aktivitou nebo libovolnou finanční částkou.

Registrované členství primárně slouží k vzájemnému reálnému na kontaktování se a ke spojení společenství lidí podobně názorově smýšlejících. Pro projekt je důležité sbírání členů, jejich počet, který bude určovat vyvíjení budoucích aktivit. Čím více členů bude registrováno v projektu Vlastenecká klubovna, tím větší šance bude na realizaci společných cílů. Peněžní prostředky budou pomůckou pro navyšování počtu členů, pro funkčnost projektu a případné budoucí akce v rámci projektu.

Registrace členů

Při registraci mohou členové vyplnit položky, které se týkají jejich dovedností a schopností, mohou dobrovolně nabídnout aktivní účast v projektu. Účast může být fyzická, finanční nebo kombinovaná. Členové budou v databázi vedeni jako pasivní členové, aktivní členové, finanční členové. Na základě zadaných údajů při registraci budou z databáze vygenerovány potřebné údaje, podle kterých budou členové obesláni e-mailem.

Práva a povinnosti člena

Člen má právo se účastnit podle svých schopností a možností aktuálních činností projektu.

Člen má povinnost v rámci projektu jednat slušně na základě základních lidských morálních hodnot. Člen má povinnost dodržovat stanovy projektu a příslušná ustanovení zákona. Člen má povinnost hájit zájmy, dobré jméno a prestiž projektu při jednání se třetími osobami.

Členové neodpovídají za závazky projektu. Oproti tomu také jednatelé/vedoucí projektu neodpovídají za nevhodné, nepřijatelné, nebezpečné a neschválené jednání členů.

Úkoly členů

Hlavním úkolem členů je sdílení společných myšlenek v rámci projektu. Člen může zvát do členství další členy, rozesílat pozvánky, sdílet na sociálních sítích nebo poskytovat reklamu projektu v rámci sociálních sítí. Bude-li reklama většího mediálního rázu, např. inzerce v novinách, vysílání v rádiu nebo v televizi, je člen povinen dopředu takovou reklamu ohlásit e-mailem na redakce@vlasteneckáklubovna.cz. V rámci projektu je možné, že budou prováděny výzvy, malé nebo velké akce, členové se mohou dobrovolně účastnit nebo přímo zapojit do činností projektu. Jeli člen v kontaktu s významnými nebo veřejnými osobnostmi, může zprostředkovat seznámení s vedením projektu.

Člen v rámci projektu může podávat připomínky, podněty, nápady, návrhy na fungování projektu e-mailem na redakce@vlasteneckáklubovna.cz

Komentáře členŮ a nečlenů na naŠich webových stránkách

Komentáře se zobrazují a jsou schvalovány ihned automaticky. Komentáře by neměly obsahovat nevhodné, urážlivé a vulgární, vyhrožující nebo nějak jinak ohrožující výrazy či celé věty. Komentáře nesmí působit dojmem ohrožení na životě či mít podtext trestního stíhání. Názorový obsah je svobodný a primárně není moderován. V případě, že obsah překročí hranice vhodnosti, může být komentář odebrán.

Další podrobnosti členství

V rámci vývoje budou Pravidla členství doplňována a utvářena pro potřeby projektu. Aktualizace bude známa datem opravy/změny.

autor NEN 29.6.2022